ชุมชนสันติชนสงเคราะห์

Share Button

ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ริมคลองบางกอกน้อย ถนน อรุณอัมรินทร์ แขวง อรุณอัมรินทร์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ มีประชากรชายจำนวน 400 คน และประชากรหญิงจำนวน 455 คน รวมเป็น 855 คน

ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 200 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 80 หลัง ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสันติชนสงเคราะห์

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ริมคลองบางกอกน้อย

ถนน: อรุณอัมรินทร์

แขวง: อรุณอัมรินทร์

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 400 คน

ประชากรหญิง: 455 คน

ประชากรรวม: 855 คน

จำนวนครัวเรือน: 200 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 80 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button