ชุมชนสะพาน 1

Share Button

ชุมชนสะพาน 1 ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 12 ซ.พูลสุข ถนน บางบอน 5 แขวง หนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนสะพาน 1 มีประชากรชายจำนวน 385 คน และประชากรหญิงจำนวน 395 คน รวมเป็น 780 คน

ชุมชนสะพาน 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 107 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 107 หลัง ชุมชนสะพาน 1 มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสะพาน 1

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 12 ซ.พูลสุข

ถนน: บางบอน 5

แขวง: หนองแขม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 385 คน

ประชากรหญิง: 395 คน

ประชากรรวม: 780 คน

จำนวนครัวเรือน: 107 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 107 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button