ชุมชนสะพานเกษะโกมล

Share

ชุมชนสะพานเกษะโกมล ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ กองพันมณฑลทหารบกที่ 11 ถนน อำนวยสงคราม แขวง ถนนนครไชยศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนสะพานเกษะโกมล มีประชากรชายจำนวน 304 คน และประชากรหญิงจำนวน 299 คน รวมเป็น 603 คน

ชุมชนสะพานเกษะโกมล มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 178 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 172 หลัง ชุมชนสะพานเกษะโกมล มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสะพานเกษะโกมล

เขต: ดุสิต

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: กองพันมณฑลทหารบกที่ 11

ถนน: อำนวยสงคราม

แขวง: ถนนนครไชยศรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 304 คน

ประชากรหญิง: 299 คน

ประชากรรวม: 603 คน

จำนวนครัวเรือน: 178 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 172 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share