ชุมชนสะพานสูง หมู่ 14 พัฒนา

Share Button

ชุมชนสะพานสูง หมู่ 14 พัฒนา ตั้งอยู่ในเขตสะพานสูง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 14 ถนน ราษฎร์พัฒนา แขวง สะพานสูง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนสะพานสูง หมู่ 14 พัฒนา มีประชากรชายจำนวน 189 คน และประชากรหญิงจำนวน 306 คน รวมเป็น 495 คน

ชุมชนสะพานสูง หมู่ 14 พัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 124 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 83 หลัง ชุมชนสะพานสูง หมู่ 14 พัฒนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสะพานสูง หมู่ 14 พัฒนา

เขต: สะพานสูง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 14

ถนน: ราษฎร์พัฒนา

แขวง: สะพานสูง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 189 คน

ประชากรหญิง: 306 คน

ประชากรรวม: 495 คน

จำนวนครัวเรือน: 124 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 83 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button