ชุมชนสะพานยาว

Share Button

ชุมชนสะพานยาว ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 70/2 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางพลัด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนสะพานยาว มีประชากรชายจำนวน 236 คน และประชากรหญิงจำนวน 298 คน รวมเป็น 534 คน

ชุมชนสะพานยาว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 165 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 110 หลัง ชุมชนสะพานยาว มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสะพานยาว

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 70/2

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางพลัด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 236 คน

ประชากรหญิง: 298 คน

ประชากรรวม: 534 คน

จำนวนครัวเรือน: 165 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 110 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button