ชุมชนสะพานปูน

Share Button

ชุมชนสะพานปูน ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ถนน ช่างอากาศอุทิศ แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนสะพานปูน มีประชากรชายจำนวน 344 คน และประชากรหญิงจำนวน 401 คน รวมเป็น 745 คน

ชุมชนสะพานปูน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 156 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 135 หลัง ชุมชนสะพานปูน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสะพานปูน

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 11

ถนน: ช่างอากาศอุทิศ

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 344 คน

ประชากรหญิง: 401 คน

ประชากรรวม: 745 คน

จำนวนครัวเรือน: 156 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 135 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button