ชุมชนสองร้อยห้อง

Share Button

ชุมชนสองร้อยห้อง ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.กรุงธนบุรี 36 ถนน ตากสิน แขวง บุคคโล ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนสองร้อยห้อง มีประชากรชายจำนวน 1,176 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,425 คน รวมเป็น 2,601 คน

ชุมชนสองร้อยห้อง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 544 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 410 หลัง ชุมชนสองร้อยห้อง มีกรรมการชุมชน 22 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสองร้อยห้อง

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.กรุงธนบุรี 36

ถนน: ตากสิน

แขวง: บุคคโล

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 1,176 คน

ประชากรหญิง: 1,425 คน

ประชากรรวม: 2,601 คน

จำนวนครัวเรือน: 544 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 410 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 22 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button