ชุมชนสองฝั่งคลอง

Share Button

ชุมชนสองฝั่งคลอง ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 88/2 หมุ่ 1 ถนน  แขวง คลองสามประเวศ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนสองฝั่งคลอง มีประชากรชายจำนวน 174 คน และประชากรหญิงจำนวน 189 คน รวมเป็น 363 คน

ชุมชนสองฝั่งคลอง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 116 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 99 หลัง ชุมชนสองฝั่งคลอง มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสองฝั่งคลอง

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: 88/2 หมุ่ 1

ถนน: 

แขวง: คลองสามประเวศ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 174 คน

ประชากรหญิง: 189 คน

ประชากรรวม: 363 คน

จำนวนครัวเรือน: 116 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 99 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button