ชุมชนสหชุมชนโครงการ 1

Share Button

ชุมชนสหชุมชนโครงการ 1 ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ซ.วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ ถนน รัตนโกสินทร์ แขวง ออเงิน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนสหชุมชนโครงการ 1 มีประชากรชายจำนวน 58 คน และประชากรหญิงจำนวน 79 คน รวมเป็น 137 คน

ชุมชนสหชุมชนโครงการ 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 38 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 36 หลัง ชุมชนสหชุมชนโครงการ 1 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสหชุมชนโครงการ 1

เขต: สายไหม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 ซ.วัดพรพระร่วงประสิทธิ์

ถนน: รัตนโกสินทร์

แขวง: ออเงิน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 58 คน

ประชากรหญิง: 79 คน

ประชากรรวม: 137 คน

จำนวนครัวเรือน: 38 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 36 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button