ชุมชนสหกรณ์ 93 คลองสิบสอง

Share Button

ชุมชนสหกรณ์ 93 คลองสิบสอง ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ถนน คู้-คลองสิบ แขวง คลองสิบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนสหกรณ์ 93 คลองสิบสอง มีประชากรชายจำนวน 196 คน และประชากรหญิงจำนวน 207 คน รวมเป็น 403 คน

ชุมชนสหกรณ์ 93 คลองสิบสอง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 244 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 85 หลัง ชุมชนสหกรณ์ 93 คลองสิบสอง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสหกรณ์ 93 คลองสิบสอง

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6

ถนน: คู้-คลองสิบ

แขวง: คลองสิบ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 196 คน

ประชากรหญิง: 207 คน

ประชากรรวม: 403 คน

จำนวนครัวเรือน: 244 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 85 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button