ชุมชนสวัสดี

Share Button

ชุมชนสวัสดี ตั้งอยู่ในเขตดินแดง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ประชาสงค์เคราะห์21 ถนน ประชาสงค์เคราะห์ แขวง ดินแดง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนสวัสดี มีประชากรชายจำนวน 580 คน และประชากรหญิงจำนวน 740 คน รวมเป็น 1,320 คน

ชุมชนสวัสดี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 330 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 330 หลัง ชุมชนสวัสดี มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสวัสดี

เขต: ดินแดง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ประชาสงค์เคราะห์21

ถนน: ประชาสงค์เคราะห์

แขวง: ดินแดง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 580 คน

ประชากรหญิง: 740 คน

ประชากรรวม: 1,320 คน

จำนวนครัวเรือน: 330 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 330 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button