ชุมชนสวนอ้อย

Share Button

ชุมชนสวนอ้อย ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ พาหนะ ท่าวาสุกรี ถนน สามเสน แขวง วชิรพยาบาล ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนสวนอ้อย มีประชากรชายจำนวน 437 คน และประชากรหญิงจำนวน 876 คน รวมเป็น 1,313 คน

ชุมชนสวนอ้อย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 300 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 180 หลัง ชุมชนสวนอ้อย มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสวนอ้อย

เขต: ดุสิต

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: พาหนะ ท่าวาสุกรี

ถนน: สามเสน

แขวง: วชิรพยาบาล

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 437 คน

ประชากรหญิง: 876 คน

ประชากรรวม: 1,313 คน

จำนวนครัวเรือน: 300 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 180 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button