ชุมชนสวนหลวง

Share

ชุมชนสวนหลวง ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สวนหลวง ถนน สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวง อรุณอัมรินทร์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนสวนหลวง มีประชากรชายจำนวน 115 คน และประชากรหญิงจำนวน 130 คน รวมเป็น 245 คน

ชุมชนสวนหลวง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 90 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 90 หลัง ชุมชนสวนหลวง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสวนหลวง

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สวนหลวง

ถนน: สมเด็จพระปิ่นเกล้า

แขวง: อรุณอัมรินทร์

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 115 คน

ประชากรหญิง: 130 คน

ประชากรรวม: 245 คน

จำนวนครัวเรือน: 90 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 90 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share