ชุมชนสวนหลวง 2/วัดราชสิงขร 1

Share Button

ชุมชนสวนหลวง 2/วัดราชสิงขร 1 ตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญกรุง 87 ถนน เจริญกรุง แขวง วัดพระยาไกร ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนสวนหลวง 2/วัดราชสิงขร 1 มีประชากรชายจำนวน 995 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,475 คน รวมเป็น 2,470 คน

ชุมชนสวนหลวง 2/วัดราชสิงขร 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 510 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 260 หลัง ชุมชนสวนหลวง 2/วัดราชสิงขร 1 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสวนหลวง 2/วัดราชสิงขร 1

เขต: บางคอแหลม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญกรุง 87

ถนน: เจริญกรุง

แขวง: วัดพระยาไกร

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 995 คน

ประชากรหญิง: 1,475 คน

ประชากรรวม: 2,470 คน

จำนวนครัวเรือน: 510 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 260 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button