ชุมชนสวนหลวง 1

Share

ชุมชนสวนหลวง 1 ตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญกรุง 103 ถนน เจริญกรุง แขวง บางคอแหลม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนสวนหลวง 1 มีประชากรชายจำนวน 1,425 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,215 คน รวมเป็น 2,640 คน

ชุมชนสวนหลวง 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 881 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 524 หลัง ชุมชนสวนหลวง 1 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสวนหลวง 1

เขต: บางคอแหลม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญกรุง 103

ถนน: เจริญกรุง

แขวง: บางคอแหลม

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 1,425 คน

ประชากรหญิง: 1,215 คน

ประชากรรวม: 2,640 คน

จำนวนครัวเรือน: 881 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 524 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share