ชุมชนสวนสมเด็จย่า

Share Button

ชุมชนสวนสมเด็จย่า ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ตลาดบ้านสมเด็จ ถนน สมเด็จเจ้าพระยา แขวง สมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนสวนสมเด็จย่า มีประชากรชายจำนวน 1,075 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,325 คน รวมเป็น 2,400 คน

ชุมชนสวนสมเด็จย่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 620 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 591 หลัง ชุมชนสวนสมเด็จย่า มีกรรมการชุมชน 23 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสวนสมเด็จย่า

เขต: คลองสาน

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ตลาดบ้านสมเด็จ

ถนน: สมเด็จเจ้าพระยา

แขวง: สมเด็จเจ้าพระยา

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 1,075 คน

ประชากรหญิง: 1,325 คน

ประชากรรวม: 2,400 คน

จำนวนครัวเรือน: 620 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 591 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 23 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button