ชุมชนสวนมิสกวัน

Share Button

ชุมชนสวนมิสกวัน ตั้งอยู่ในเขตพญาไท ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนสวนมิสกวัน มีประชากรชายจำนวน 480 คน และประชากรหญิงจำนวน 400 คน รวมเป็น 880 คน

ชุมชนสวนมิสกวัน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 286 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 286 หลัง ชุมชนสวนมิสกวัน มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสวนมิสกวัน

เขต: พญาไท

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 480 คน

ประชากรหญิง: 400 คน

ประชากรรวม: 880 คน

จำนวนครัวเรือน: 286 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 286 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button