ชุมชนสวนพลู

Share Button

ชุมชนสวนพลู ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.ริมทางรถไฟ ถนน เลียบทางรถไฟ แขวง บางยี่เรือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนสวนพลู มีประชากรชายจำนวน 2,004 คน และประชากรหญิงจำนวน 2,104 คน รวมเป็น 4,108 คน

ชุมชนสวนพลู มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 923 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 780 หลัง ชุมชนสวนพลู มีกรรมการชุมชน 22 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสวนพลู

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.ริมทางรถไฟ

ถนน: เลียบทางรถไฟ

แขวง: บางยี่เรือ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 2,004 คน

ประชากรหญิง: 2,104 คน

ประชากรรวม: 4,108 คน

จำนวนครัวเรือน: 923 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 780 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 22 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button