ชุมชนสวนผัก

Share Button

ชุมชนสวนผัก ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ม. 18 ถ.กำแพงเพชร 2 ถนน กำแพงเพชร 2 แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนสวนผัก มีประชากรชายจำนวน 784 คน และประชากรหญิงจำนวน 866 คน รวมเป็น 1,650 คน

ชุมชนสวนผัก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 350 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 240 หลัง ชุมชนสวนผัก มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสวนผัก

เขต: จตุจักร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ม. 18 ถ.กำแพงเพชร 2

ถนน: กำแพงเพชร 2

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 784 คน

ประชากรหญิง: 866 คน

ประชากรรวม: 1,650 คน

จำนวนครัวเรือน: 350 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 240 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button