ชุมชนสวนปรก

Share Button

ชุมชนสวนปรก ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 75 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางพลัด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนสวนปรก มีประชากรชายจำนวน 136 คน และประชากรหญิงจำนวน 157 คน รวมเป็น 293 คน

ชุมชนสวนปรก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 78 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 69 หลัง ชุมชนสวนปรก มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสวนปรก

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 75

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางพลัด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 136 คน

ประชากรหญิง: 157 คน

ประชากรรวม: 293 คน

จำนวนครัวเรือน: 78 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 69 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button