ชุมชนสระแก้ว(บ้านพักรถไฟจิตรลดา)

Share Button

ชุมชนสระแก้ว(บ้านพักรถไฟจิตรลดา) ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ บ้านพักรถไฟจิตรลดา ถนน พระราม 6 แขวง ทุ่งพญาไท ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนสระแก้ว(บ้านพักรถไฟจิตรลดา) มีประชากรชายจำนวน 331 คน และประชากรหญิงจำนวน 289 คน รวมเป็น 620 คน

ชุมชนสระแก้ว(บ้านพักรถไฟจิตรลดา) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 128 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 92 หลัง ชุมชนสระแก้ว(บ้านพักรถไฟจิตรลดา) มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสระแก้ว(บ้านพักรถไฟจิตรลดา)

เขต: ราชเทวี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: บ้านพักรถไฟจิตรลดา

ถนน: พระราม 6

แขวง: ทุ่งพญาไท

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 331 คน

ประชากรหญิง: 289 คน

ประชากรรวม: 620 คน

จำนวนครัวเรือน: 128 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 92 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button