ชุมชนสรรพาวุธนิเวศน์

Share

ชุมชนสรรพาวุธนิเวศน์ ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน พระราม 5 แขวง ถนนนครไชยศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนสรรพาวุธนิเวศน์ มีประชากรชายจำนวน 477 คน และประชากรหญิงจำนวน 737 คน รวมเป็น 914 คน

ชุมชนสรรพาวุธนิเวศน์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 251 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 251 หลัง ชุมชนสรรพาวุธนิเวศน์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสรรพาวุธนิเวศน์

เขต: ดุสิต

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: พระราม 5

แขวง: ถนนนครไชยศรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 477 คน

ประชากรหญิง: 737 คน

ประชากรรวม: 914 คน

จำนวนครัวเรือน: 251 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 251 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share