ชุมชนสยามพัฒนา

Share Button

ชุมชนสยามพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่3 ถนน เสรีไทย แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนสยามพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 145 คน และประชากรหญิงจำนวน 139 คน รวมเป็น 284 คน

ชุมชนสยามพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 115 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 93 หลัง ชุมชนสยามพัฒนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสยามพัฒนา

เขต: คันนายาว

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่3

ถนน: เสรีไทย

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 145 คน

ประชากรหญิง: 139 คน

ประชากรรวม: 284 คน

จำนวนครัวเรือน: 115 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 93 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button