ชุมชนสมรโกฏิ-บางระจัน

Share Button

ชุมชนสมรโกฏิ-บางระจัน ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 แขวงฉิมพลี ถนน – แขวง ฉิมพลี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนสมรโกฏิ-บางระจัน มีประชากรชายจำนวน 249 คน และประชากรหญิงจำนวน 286 คน รวมเป็น 535 คน

ชุมชนสมรโกฏิ-บางระจัน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 164 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 127 หลัง ชุมชนสมรโกฏิ-บางระจัน มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสมรโกฏิ-บางระจัน

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 11 แขวงฉิมพลี

ถนน: –

แขวง: ฉิมพลี

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 249 คน

ประชากรหญิง: 286 คน

ประชากรรวม: 535 คน

จำนวนครัวเรือน: 164 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 127 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button