ชุมชนสมบูรณ์ปัญญา

Share Button

ชุมชนสมบูรณ์ปัญญา ตั้งอยู่ในเขตบางรัก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สันติภาพ 1 ถนน ทรัพย์ แขวง สี่พระยา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนสมบูรณ์ปัญญา มีประชากรชายจำนวน 312 คน และประชากรหญิงจำนวน 344 คน รวมเป็น 656 คน

ชุมชนสมบูรณ์ปัญญา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 214 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 155 หลัง ชุมชนสมบูรณ์ปัญญา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสมบูรณ์ปัญญา

เขต: บางรัก

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สันติภาพ 1

ถนน: ทรัพย์

แขวง: สี่พระยา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 312 คน

ประชากรหญิง: 344 คน

ประชากรรวม: 656 คน

จำนวนครัวเรือน: 214 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 155 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button