ชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์

Share Button

ชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์ ตั้งอยู่ในเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ซ.ราษฎร์บูรณะ 16 ถนน ราษฎร์บูรณะ แขวง บางปะกอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์ มีประชากรชายจำนวน 122 คน และประชากรหญิงจำนวน 130 คน รวมเป็น 252 คน

ชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 80 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 53 หลัง ชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์

เขต: ราษฎร์บูรณะ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9 ซ.ราษฎร์บูรณะ 16

ถนน: ราษฎร์บูรณะ

แขวง: บางปะกอก

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 122 คน

ประชากรหญิง: 130 คน

ประชากรรวม: 252 คน

จำนวนครัวเรือน: 80 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 53 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button