ชุมชนสน.คันนายาว

Share Button

ชุมชนสน.คันนายาว ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน  แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนสน.คันนายาว มีประชากรชายจำนวน 141 คน และประชากรหญิงจำนวน 132 คน รวมเป็น 273 คน

ชุมชนสน.คันนายาว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 95 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 95 หลัง ชุมชนสน.คันนายาว มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสน.คันนายาว

เขต: คันนายาว

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3

ถนน: 

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 141 คน

ประชากรหญิง: 132 คน

ประชากรรวม: 273 คน

จำนวนครัวเรือน: 95 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 95 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button