ชุมชนสนามแดง

Share Button

ชุมชนสนามแดง ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ตากสิน 22 ถนน – แขวง บุคคโล ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนสนามแดง มีประชากรชายจำนวน 214 คน และประชากรหญิงจำนวน 233 คน รวมเป็น 447 คน

ชุมชนสนามแดง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 84 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 65 หลัง ชุมชนสนามแดง มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสนามแดง

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ตากสิน 22

ถนน: –

แขวง: บุคคโล

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 214 คน

ประชากรหญิง: 233 คน

ประชากรรวม: 447 คน

จำนวนครัวเรือน: 84 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 65 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button