ชุมชนสนามเป้า

Share Button

ชุมชนสนามเป้า ตั้งอยู่ในเขตพญาไท ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2544

ชุมชนตั้งอยู่ที่ กองพลทหารม้าที่ 2 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนสนามเป้า มีประชากรชายจำนวน 1,439 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,065 คน รวมเป็น 2,504 คน

ชุมชนสนามเป้า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 489 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 489 หลัง ชุมชนสนามเป้า มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสนามเป้า

เขต: พญาไท

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2544

สถานที่ตั้งชุมชน: กองพลทหารม้าที่ 2

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: สามเสนใน

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 1,439 คน

ประชากรหญิง: 1,065 คน

ประชากรรวม: 2,504 คน

จำนวนครัวเรือน: 489 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 489 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button