ชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา

Share

ชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ถนน  แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 253 คน และประชากรหญิงจำนวน 274 คน รวมเป็น 527 คน

ชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 96 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 89 หลัง ชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 11

ถนน: 

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 253 คน

ประชากรหญิง: 274 คน

ประชากรรวม: 527 คน

จำนวนครัวเรือน: 96 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 89 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share