ชุมชนศูนย์การกำลังสำรอง

Share Button

ชุมชนศูนย์การกำลังสำรอง ตั้งอยู่ในเขตดินแดง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน สุทธิสาร แขวง ดินแดง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนศูนย์การกำลังสำรอง มีประชากรชายจำนวน 651 คน และประชากรหญิงจำนวน 638 คน รวมเป็น 1,289 คน

ชุมชนศูนย์การกำลังสำรอง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 357 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 357 หลัง ชุมชนศูนย์การกำลังสำรอง มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศูนย์การกำลังสำรอง

เขต: ดินแดง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: สุทธิสาร

แขวง: ดินแดง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 651 คน

ประชากรหญิง: 638 คน

ประชากรรวม: 1,289 คน

จำนวนครัวเรือน: 357 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 357 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button