ชุมชนศุภลักษณ์

Share Button

ชุมชนศุภลักษณ์ ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถ.วิภาวดี ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนศุภลักษณ์ มีประชากรชายจำนวน 635 คน และประชากรหญิงจำนวน 865 คน รวมเป็น 1,500 คน

ชุมชนศุภลักษณ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 285 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 260 หลัง ชุมชนศุภลักษณ์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศุภลักษณ์

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9 ถ.วิภาวดี

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 635 คน

ประชากรหญิง: 865 คน

ประชากรรวม: 1,500 คน

จำนวนครัวเรือน: 285 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 260 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button