ชุมชนศุภมิตร 2

Share

ชุมชนศุภมิตร 2 ตั้งอยู่ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.นางเลิ้ง 2 ถนน ศุภมิตร แขวง วัดโสมนัส ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนศุภมิตร 2 มีประชากรชายจำนวน 573 คน และประชากรหญิงจำนวน 413 คน รวมเป็น 986 คน

ชุมชนศุภมิตร 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 380 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 337 หลัง ชุมชนศุภมิตร 2 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศุภมิตร 2

เขต: ป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.นางเลิ้ง 2

ถนน: ศุภมิตร

แขวง: วัดโสมนัส

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 573 คน

ประชากรหญิง: 413 คน

ประชากรรวม: 986 คน

จำนวนครัวเรือน: 380 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 337 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share