ชุมชนศีลาภิรัตอุปถัมภ์

Share Button

ชุมชนศีลาภิรัตอุปถัมภ์ ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน กรุงเทพ-ชลบุรี แขวง คลองสามประเวศ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนศีลาภิรัตอุปถัมภ์ มีประชากรชายจำนวน 152 คน และประชากรหญิงจำนวน 173 คน รวมเป็น 325 คน

ชุมชนศีลาภิรัตอุปถัมภ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 79 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 47 หลัง ชุมชนศีลาภิรัตอุปถัมภ์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศีลาภิรัตอุปถัมภ์

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3

ถนน: กรุงเทพ-ชลบุรี

แขวง: คลองสามประเวศ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 152 คน

ประชากรหญิง: 173 คน

ประชากรรวม: 325 คน

จำนวนครัวเรือน: 79 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 47 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button