ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาววัดหลักสี่

Share Button

ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาววัดหลักสี่ ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาววัดหลักสี่ มีประชากรชายจำนวน 372 คน และประชากรหญิงจำนวน 418 คน รวมเป็น 790 คน

ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาววัดหลักสี่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 205 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 180 หลัง ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาววัดหลักสี่ มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาววัดหลักสี่

เขต: หลักสี่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 372 คน

ประชากรหญิง: 418 คน

ประชากรรวม: 790 คน

จำนวนครัวเรือน: 205 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 180 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button