ชุมชนศิลปเดช

Share Button

ชุมชนศิลปเดช ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ศิลปเดช ถนน จอมทอง แขวง บางค้อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนศิลปเดช มีประชากรชายจำนวน 1,333 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,446 คน รวมเป็น 2,779 คน

ชุมชนศิลปเดช มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 857 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 766 หลัง ชุมชนศิลปเดช มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศิลปเดช

เขต: จอมทอง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ศิลปเดช

ถนน: จอมทอง

แขวง: บางค้อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 1,333 คน

ประชากรหญิง: 1,446 คน

ประชากรรวม: 2,779 คน

จำนวนครัวเรือน: 857 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 766 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button