ชุมชนศิริเกษมรวมใจ 50

Share Button

ชุมชนศิริเกษมรวมใจ 50 ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ศิริเกษม 15 ถนน พุทธมณฑลสาย 3 แขวง บางไผ่ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนศิริเกษมรวมใจ 50 มีประชากรชายจำนวน 664 คน และประชากรหญิงจำนวน 733 คน รวมเป็น 1,397 คน

ชุมชนศิริเกษมรวมใจ 50 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 440 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 415 หลัง ชุมชนศิริเกษมรวมใจ 50 มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศิริเกษมรวมใจ 50

เขต: บางแค

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ศิริเกษม 15

ถนน: พุทธมณฑลสาย 3

แขวง: บางไผ่

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 664 คน

ประชากรหญิง: 733 คน

ประชากรรวม: 1,397 คน

จำนวนครัวเรือน: 440 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 415 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button