ชุมชนศิริเกษมพัฒนา

Share Button

ชุมชนศิริเกษมพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง บางไผ่ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนศิริเกษมพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 1,141 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,150 คน รวมเป็น 2,291 คน

ชุมชนศิริเกษมพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 525 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 474 หลัง ชุมชนศิริเกษมพัฒนา มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศิริเกษมพัฒนา

เขต: บางแค

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: บางไผ่

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 1,141 คน

ประชากรหญิง: 1,150 คน

ประชากรรวม: 2,291 คน

จำนวนครัวเรือน: 525 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 474 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button