ชุมชนศิริสุข

Share Button

ชุมชนศิริสุข ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถ.ช่างอากาศอุทิศ ถนน ช่างอากาศอุทิศ แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนศิริสุข มีประชากรชายจำนวน 1,987 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,601 คน รวมเป็น 3,588 คน

ชุมชนศิริสุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 698 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 684 หลัง ชุมชนศิริสุข มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศิริสุข

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ถ.ช่างอากาศอุทิศ

ถนน: ช่างอากาศอุทิศ

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 1,987 คน

ประชากรหญิง: 1,601 คน

ประชากรรวม: 3,588 คน

จำนวนครัวเรือน: 698 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 684 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button