ชุมชนศาลเจ้าแม่ทับทิม

Share Button

ชุมชนศาลเจ้าแม่ทับทิม ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ซ.วัดยายร่ม ถนน พระราม 2 แขวง ท่าข้าม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนศาลเจ้าแม่ทับทิม มีประชากรชายจำนวน 603 คน และประชากรหญิงจำนวน 737 คน รวมเป็น 1,340 คน

ชุมชนศาลเจ้าแม่ทับทิม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 280 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 227 หลัง ชุมชนศาลเจ้าแม่ทับทิม มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศาลเจ้าแม่ทับทิม

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 ซ.วัดยายร่ม

ถนน: พระราม 2

แขวง: ท่าข้าม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 603 คน

ประชากรหญิง: 737 คน

ประชากรรวม: 1,340 คน

จำนวนครัวเรือน: 280 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 227 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button