ชุมชนศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง

Share Button

ชุมชนศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง ตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ วัดพระยาไกร ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง มีประชากรชายจำนวน 367 คน และประชากรหญิงจำนวน 402 คน รวมเป็น 769 คน

ชุมชนศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 148 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 99 หลัง ชุมชนศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง

เขต: บางคอแหลม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: วัดพระยาไกร

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 367 คน

ประชากรหญิง: 402 คน

ประชากรรวม: 769 คน

จำนวนครัวเรือน: 148 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 99 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button