ชุมชนศาลเจ้าแดง

Share Button

ชุมชนศาลเจ้าแดง ตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญกรุง 85 ถนน เจริญกรุง แขวง วัดพระยาไกร ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนศาลเจ้าแดง มีประชากรชายจำนวน 271 คน และประชากรหญิงจำนวน 310 คน รวมเป็น 581 คน

ชุมชนศาลเจ้าแดง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 127 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 107 หลัง ชุมชนศาลเจ้าแดง มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศาลเจ้าแดง

เขต: บางคอแหลม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญกรุง 85

ถนน: เจริญกรุง

แขวง: วัดพระยาไกร

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 271 คน

ประชากรหญิง: 310 คน

ประชากรรวม: 581 คน

จำนวนครัวเรือน: 127 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 107 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button