ชุมชนศาลเจ้าอาเหนียว

Share Button

ชุมชนศาลเจ้าอาเหนียว ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 5 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง คลองต้นไทร ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนศาลเจ้าอาเหนียว มีประชากรชายจำนวน 384 คน และประชากรหญิงจำนวน 425 คน รวมเป็น 809 คน

ชุมชนศาลเจ้าอาเหนียว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 352 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 240 หลัง ชุมชนศาลเจ้าอาเหนียว มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศาลเจ้าอาเหนียว

เขต: คลองสาน

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 5

ถนน: สมเด็จพระเจ้าตากสิน

แขวง: คลองต้นไทร

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 384 คน

ประชากรหญิง: 425 คน

ประชากรรวม: 809 คน

จำนวนครัวเรือน: 352 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 240 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button