ชุมชนศาลเจ้าพ่อเขาตก

Share Button

ชุมชนศาลเจ้าพ่อเขาตก ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เพชรเกษม 15 ถนน เพชรเกษม แขวง วัดท่าพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนศาลเจ้าพ่อเขาตก มีประชากรชายจำนวน 351 คน และประชากรหญิงจำนวน 429 คน รวมเป็น 780 คน

ชุมชนศาลเจ้าพ่อเขาตก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 156 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 103 หลัง ชุมชนศาลเจ้าพ่อเขาตก มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศาลเจ้าพ่อเขาตก

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เพชรเกษม 15

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: วัดท่าพระ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 351 คน

ประชากรหญิง: 429 คน

ประชากรรวม: 780 คน

จำนวนครัวเรือน: 156 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 103 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button