ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ

Share

ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ.ศาลเจ้าพ่อสมบุญ ถนน พหลโยธิน แขวง คลองถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ มีประชากรชายจำนวน 294 คน และประชากรหญิงจำนวน 297 คน รวมเป็น 591 คน

ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 124 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 124 หลัง ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ

เขต: สายไหม

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ.ศาลเจ้าพ่อสมบุญ

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: คลองถนน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 294 คน

ประชากรหญิง: 297 คน

ประชากรรวม: 591 คน

จำนวนครัวเรือน: 124 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 124 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share