ชุมชนศาลาหลังบ้าน

Share Button

ชุมชนศาลาหลังบ้าน ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9,10 ถนน แก้วเงินทอง แขวง บางพรม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนศาลาหลังบ้าน มีประชากรชายจำนวน 140 คน และประชากรหญิงจำนวน 190 คน รวมเป็น 330 คน

ชุมชนศาลาหลังบ้าน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 150 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 91 หลัง ชุมชนศาลาหลังบ้าน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศาลาหลังบ้าน

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9,10

ถนน: แก้วเงินทอง

แขวง: บางพรม

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 140 คน

ประชากรหญิง: 190 คน

ประชากรรวม: 330 คน

จำนวนครัวเรือน: 150 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 91 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button