ชุมชนศาลาลอย

Share Button

ชุมชนศาลาลอย ตั้งอยู่ในเขตวัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.มีสุวรรณ 3 ถนน สุขุมวิท 71 แขวง พระโขนงเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนศาลาลอย มีประชากรชายจำนวน 597 คน และประชากรหญิงจำนวน 603 คน รวมเป็น 1,200 คน

ชุมชนศาลาลอย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 112 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 150 หลัง ชุมชนศาลาลอย มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศาลาลอย

เขต: วัฒนา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.มีสุวรรณ 3

ถนน: สุขุมวิท 71

แขวง: พระโขนงเหนือ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 597 คน

ประชากรหญิง: 603 คน

ประชากรรวม: 1,200 คน

จำนวนครัวเรือน: 112 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 150 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button