ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา

Share Button

ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ระหว่างซ.ราษฎร์บูรณะ 14 – 16 ถนน ราษฎร์บูรณะ แขวง บางปะกอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 246 คน และประชากรหญิงจำนวน 254 คน รวมเป็น 500 คน

ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 100 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 86 หลัง ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา

เขต: ราษฎร์บูรณะ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9 ระหว่างซ.ราษฎร์บูรณะ 14 – 16

ถนน: ราษฎร์บูรณะ

แขวง: บางปะกอก

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 246 คน

ประชากรหญิง: 254 คน

ประชากรรวม: 500 คน

จำนวนครัวเรือน: 100 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 86 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button