ชุมชนศาลาครืนรวมใจ

Share

ชุมชนศาลาครืนรวมใจ ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยข้างโรงเรียนวัดศาลาครืน แขวงบางค้อ ถนน -0 แขวง บางค้อ/บางขุนเทียน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนศาลาครืนรวมใจ มีประชากรชายจำนวน 320 คน และประชากรหญิงจำนวน 344 คน รวมเป็น 664 คน

ชุมชนศาลาครืนรวมใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 118 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 118 หลัง ชุมชนศาลาครืนรวมใจ มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศาลาครืนรวมใจ

เขต: จอมทอง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยข้างโรงเรียนวัดศาลาครืน แขวงบางค้อ

ถนน: -0

แขวง: บางค้อ/บางขุนเทียน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 320 คน

ประชากรหญิง: 344 คน

ประชากรรวม: 664 คน

จำนวนครัวเรือน: 118 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 118 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share