ชุมชนศรีเวียง

Share Button

ชุมชนศรีเวียง ตั้งอยู่ในเขตบางรัก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญเวียง ถนน เจริญกรุง แขวง สีลม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนศรีเวียง มีประชากรชายจำนวน 963 คน และประชากรหญิงจำนวน 965 คน รวมเป็น 1,928 คน

ชุมชนศรีเวียง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 423 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 303 หลัง ชุมชนศรีเวียง มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนศรีเวียง

เขต: บางรัก

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญเวียง

ถนน: เจริญกรุง

แขวง: สีลม

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 963 คน

ประชากรหญิง: 965 คน

ประชากรรวม: 1,928 คน

จำนวนครัวเรือน: 423 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 303 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button